loading...
Zamknij wpis

KLEPTOW (Kłopotów)

Bundesland: Brandenburg
Landkreis: Uckermark

Niewielka wieś położona na morenie dennej między dolinami rzek Ucker i Randow, w odległości 11 km na północny wschód od Prenzlau, w połowie drogi do Brissow. Ulicowy układ zabudowy ukształtowany został na przełomie XII i XIII wieku w efekcie akcji kolonizacyjnej. Źródłosłów nazwy nawiązuje jednak do słowiańskiego słowa określającego pukanie-uderzanie. Centrum osady skupione zostało wokół dworu i kościoła. Po raz pierwszy wieś Clepetow (Cleptowe) wspomniana została w księdze ziemskiej Marchii Brandenburskiej w 1375 roku, jako miejsce dysponujące 54 łanami ziemi uprawnej. Trzy łany należały do kościoła, cztery do dworu Jakoba Wollyna. Swoje własności mieli tu również okoliczni rycerze oraz mieszczanie z Prenzlau. W 1650 roku wieś ucierpiała poważnie w trakcie wojny trzydziestoletniej i wyludniła się. Dopiero w XVIII wieku nastąpiło ponowne ożywienie. W XIX wieku dwór i folwark w Kleptow należały do rodziny Hertz.    

Źródła

- Kościół wybudowano w drugiej połowie XIII wieku.  
- W XVIII wieku wzniesiono konstrukcję szkieletową obecnej wieży i wymieniono więźbę dachową.
- Wnętrze kościoła zostało odnowione i zmienione w 1831 roku.
- W 1992 roku odrestaurowano mur kościoła ze wschodnią bramą wjazdową oraz południową bramką.
- W latach 1996-1999 kościół przeszedł gruntowny remont.

Architektura

Kościół w Kleptow wzniesiony został na zachodnim skraju wiejskiej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Usytuowano go na skraju naturalnego wyniesienia. Jest to niewielka budowla salowa założona na planie prostokąta z prosto zamkniętym prezbiterium oraz wieżą zachodnią szerszą od nawy, otwierającą się na nią szerokim łukiem. Łuk ten w późniejszym okresie zamurowano.

Wszystkie ściany nawy posadowiono na kamiennym fundamencie, ściany wieży dodatkowo na bardzo niskim wysuniętym nieco, prostym cokole. Wymurowano je z bardzo dobrze obrobionych kwadr granitowych łączonych zaprawą wapienną, ułożonych w regularne poziome warstwy. Dokładniej obrobiono kwadry tworzące ościeża portali i okien oraz narożniki ścian. Prawdopodobnie wieńczył je profilowany gzyms koronujący, którego relikty zachowały się w podstawie szczytu wschodniego. Zapewne został usunięty, ponieważ korona murów nosi wyraźne ślady przemurowań. Wnętrze zamknięto stropem belkowym krytym dachówką ceramiczną.    

Kościół otrzymał trzy portalowe wejścia. Największym, jest portal zachodni usytuowany w podstawie wieży na osi kościoła. Posiada trójuskokowe ościeże zamknięte ostrołukiem bez elementu zwornikowego. Dwuskrzydłowe drzwi o ostrołukowym wykroju zamykają światło wejścia. Najbardziej okazałym jest portal usytuowany w południowej ścianie korpusu nawowego. Posiada wprawdzie tylko dwuuskokowe ościeże zamknięte ostrołukiem, jednak kwadry i klińce granitowe są tu doskonale opracowane, równe i bardzo starannie spasowane. Trzeci portal znajduje się w ścianie północnej w bezpośrednim sąsiedztwie nieistniejącej zakrystii. Posiadał dwuuskokowe ościeże zamknięte ostrołukiem. Niestety został zamurowany. W licującym wypełnieniu, umieszczono klińce informujące o drugim ościeżu.

Zachowały się pierwotne otwory okienne osadzone symetrycznie na przestrzał po trzy w ścianach północnej i południowej. Posiadają dobrze opracowane rozglifione kamienne ościeża zamknięte delikatnym ostrołukiem. Podobne okna, lecz w układzie piramidalnym znajdowały się we wschodniej ścianie szczytowej. W późniejszym okresie i zapewne pod wpływem nowej maniery, zostały przemurowane w cegle i ujęte płytką prostokątną niszą o ceglanym obramieniu. Odbiciem tej pierwotnej koncepcji są płytkie ostrołukowe blendy zdobiące szczyt wschodni o wyraźnie piramidalnym układzie.    

Jaką formę zamierzano nadać wieży zachodniej nie wiemy? Zachowana podstawa, oparta na planie prostokąta i wyraźnie szersza od nawy, sugerowałaby rozwiązanie w stylu westwerku. Mury musiałyby wychodzić wtedy ponad kalenicę dachu nawy i być zamknięte np. dachem dwuspadowym pomiędzy szczytami. Za takim rozwiązaniem przemawiałaby „prowizoryczność” obecnej konstrukcji szkieletowej powstałej dopiero w XVIII wieku oraz brak okien i dekoracji ścian, które znajdowałyby się w wyższej partii murów. Czy jednak tak niewielką miejscowość jak Kleptow byłoby stać na taką „ekstrawagancję”? Prawdopodobnie więc kamienne mury podstawy wieży docelowo zostały zrównane z nawą. Wyższe kondygnacje były wzniesione w drewnianej konstrukcji szkieletowej. Kościół musiał ulec spaleniu podczas wojny trzydziestoletniej i dopiero nowa fala przybyłych do Kleptow osadników odbudowała świątynię nakrywając ją nowym dachem i wznosząc obecną konstrukcję nadstawy wieży. Otrzymała plan kwadratu a wszystkie ściany, łącznie z półszczytami, oszalowano. Wnętrze zamknięto dachem czterospadowym z latarnią. Ostrosłupowy hełm wieńczy iglica z kulą, wiatrowskazem i gwiazdką. Na chorągiewce umieszczono datę 1999.         

W północno-wschodniej partii muru nawy zachowały się relikty zakrystii w postaci zamurowanego wejścia łączącego ją z kościołem oraz wystających z lica kamieni wiążących mury. Posiadała plan czworoboku i kryta była prawdopodobnie płaskim stropem belkowym oraz dachem pulpitowym. Jego zasięg dokładnie ukazuje odmienna faktura muru złożonego z nieobrobionych głazów narzutowych z warstwami wyrównującymi.     

Teren kościelny o regularnym prostokątnym zarysie otoczony jest kamiennym murem, w partii północnej uzupełnionym cegłą. Wejście na teren kościoła znajduje się po stronie wschodniej. Stara ceglana brama z szerokim łukowatym przejazdem pochodzi z około 1600 roku. W ciągu muru południowego, od strony drogi, wykonano współczesną furtę. Teren przykościelny nadal pełni funkcję lokalnej nekropolii. W narożniku północno-zachodnim zachowało się kilka starych grobów rodziny Hertz, do której należał dwór i folwark.  

Wyposażenie

- Ołtarz murowany z wnęką (sepulcrum?) w południowej ściance, otynkowany. Przed ołtarzem trzystopniowe podium z obustronną balustradą.
- Renesansowa nadstawa ołtarza z XVII wieku o formie architektonicznej rozczłonkowana kolumnadą, rozbudowanymi gzymsami i dekoracyjnymi fryzami oraz frontonem zwieńczonym krzyżem. W podwyższonej predelli umieszczono przedstawienie ostatniej wieczerzy, w części centralnej ukrzyżowania. Po bokach postacie czterech ewangelistów.
- Ambona renesansowa z tego samego okresu. Ośmioboczny kosz spoczywa na krótkiej krętej stopie owiniętej winoroślą. Boki i balustrada rozczłonkowane arkadami wypełnionymi delikatnym ornamentem.
Zaplecek z inskrypcją zawierającą cytaty z Księgi Samuela i Ewangelii Łukasza "Pan zachował nas aż do tego momentu”. „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. Baldachim ośmioboczny w formie kopuły, zwieńczony jabłkiem królewskim.  
- Dwie ławy kolatorskie usytuowane po obu stronach prezbiterium oraz ławy dla wiernych zamykane drzwiczkami, w tym samym renesansowym stylu.
- Empora organowa o cechach renesansowych wsparta na słupach z niewielkim prospektem organowym. Przed emporą dobudowano przeszklone pomieszczenie tzw. kościół zimowy.   
- Organy z 1820 roku z renesansowym prospektem o architektonicznej formie.
- Dwa świecznik z mosiądzu na trójnogach z początku XIX wieku.
- Dwa dzwony stalowe odlane przez firmę Schilling-Apolda z 1956 roku.
- Sakramentarium we wschodniej ścianie prezbiterium w postaci prostokątnej wnęki w murze.  
 

Wyposażenie niezachowane    

- Dwa cynowe kielichy z 1709 i 1818 roku.  
- Dzwony:
- Duży, o średnicy 1,05 m, na szyi pomiędzy gładkimi liniami szereg płaskorzeźb. W 1918 roku oddany na cele wojenne.
- Mały, o średnicy 62 cm, bez napisu i zdobienia, tylko z gładkimi liniami na szyi, odlany w ok. 1300 roku. Obecnie w Muzeum Dzwonów w Apoldzie.

 Do góry