loading...
Zamknij wpis

DOBBERZIN

Bundesland: Brandenburg
Landkreis: Uckermark

Niewielka wieś położona w odległości 4 km na północny wschód od Angermünde. Ślady osadnicze sięgają epoki kamienia, późniejsze artefakty związane są z osadnictwem słowiańskim. Układ zabudowy skupionej wokół wrzecionowatego nawsia z kościołem pośrodku, zdradza średniowieczny rodowód osady. Sama nazwa wywodzi się prawdopodobnie od słowiańskiego słowa „dobr-sin”, czyli „miejsce Wacława”. Na kartach historii pod rokiem 1314 wzmiankowana jako wieś kościelna. W roku 1354 wymieniana w brzmieniu Dobertzin. W latach 1480-1625 stanowiła własność rycerskiego rodu von Greiffenberg, a następnie w latach 1625-1872 von Buch. Dwór rycerski razem z zabudowaniami folwarcznymi spłonął ok. 1687 roku. Kolejne spustoszenie uczyniła wojna trzydziestoletnia. Spis sporządzony w pierwszej połowie XVIII wieku wyliczał: 10 rolników, 13 zagrodników, 2 chałupników, kowala i pasterzy. Pod koniec XIX wieku Dobberzin zamieszkiwało 260 osób. Po drugiej wojnie światowej 700 hektarów ziemi należącej do majątku rozparcelowano pomiędzy rolników. W roku 1955 powstało państwowe gospodarstwo rolne (LPG). W roku 1974 wieś włączona została w granice administracyjne Angermünde.  

Źródła

- Kościół wzniesiony został w drugiej połowie XIII wieku
- Strawiony przez pożar w 1678 roku, a następnie odbudowany do roku 1680.  
- Wieża wzniesiona została w latach 1708-1711.
- Po roku 1945, ze względu na zły stan zachowania, kościół nie był użytkowany.
- W roku 1989 usunięto ławy kolatorskie, ławki dla wiernych i ceglaną podłogę.
- W latach 1992 – 2000 prowadzono gruntowne prace restauratorskie. 
- Rekoncyliacja odnowionej świątyni odbyła się w roku 2000.

Architektura

Kościół usytuowano pośrodku wrzecionowatego nawsia na prostokątnej parceli wydzielonej kamiennym murem. Otrzymał prosty salowy układ oparty na planie prostokąta. Wszystkie ściany posadowione na kamiennym fundamencie, wymurowano z dokładnie obrobionych kwadr granitowych łączonych zaprawą wapienną, ułożonych w regularne warstwy. Szczególnie dokładnie opracowano kwadry narożnikowe oraz stanowiące ościeża portali i okien. Na początku XVIII wieku nad zachodnią partią kościoła wzniesiono wieżę. Wnętrze kościoła zamknięto płaskim stropem belkowym oraz dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Szczególnie dekoracyjnie opracowano szczyty wschodni i zachodni. Wymurowano je w całości z kwadr granitowych i rozczłonkowano niesymetrycznie oknami o różnej wielkości i formie. Duże otwory o półokrągłym wykroju sąsiadują z małymi o trójkątnym zamknięciu. Część z nich w późniejszych okresach przemurowano bądź zamurowano. 

Do wnętrza kościoła prowadził trzy wejścia portalowe o dwuuskokowych ościeżach wykonanych z dokładnie obrobionych kwadr i klińców granitowych. Najbardziej okazałą formę otrzymał portal zachodni. Jego ościeża zamknięto delikatnym ostrołukiem bez elementu zwornikowego. Archiwoltę obwiedziono dodatkowym wieńcem kwadr. Liczne spękania i ubytki kamienia są zapewne pokłosiem pożaru. Identyczną formę otrzymał portal usytuowany pośrodku ściany północnej. Zewnętrzne ościeże zostało zamknięte delikatnym ostrołukiem z wyraźnym elementem zwornikowym. Obecnie portal ten pozostaje zamurowany.  Kolejny portal znajduje się w ścianie południowej, bliżej części prezbiterialnej. Jego archiwoltę zamknięto wyraźnym ostrołukiem z elementem zwornikowym. Jednoskrzydłowe drzwi prowadzą do wnętrza kościoła.

Pierwotne okna, zachowane w stanie niemal nienaruszonym, otrzymały charakterystyczny ostrołukowy wykrój, obustronnie rozglifione wąskie ościeża i skośne parapety. Ściana południowa otrzymała pięć, symetrycznie rozłożonych otworów okiennych. Liczba okien w ścianie północnej trudna jest do ustalenia z racji przemurowania całej partii wschodniej tejże ściany. Prawdopodobnie mogło być ich cztery. Identyczny wykrój otrzymała triada okien w ścianie wschodniej.  W partiach zachodnich ścian północnej i południowej wykonano dodatkowo po jednym niewielkim otworze zamkniętym trójkątnie, doświetlającym powstałą w późniejszym okresie kruchtę wieży. Z kolei w ścianie zachodniej, tuż nad portalem, znajduje się niewielkich rozmiarów okulus o rozglifionym ościeżu. Takie rozwiązanie należy do rzadko spotykanych w wiejskich kościołach. 

Wieża zachodnia otrzymała konstrukcję szkieletową osadzoną wewnątrz murów partii zachodniej kościoła. Dolną partię oddzielono od przestrzeni nawy ścianą, tworząc zamknięta kruchtę. Wykonano jedynie przejścia o prostych ościeżach na poziomie posadzki oraz empory zachodniej. Górna partia wieży otrzymała plan kwadratu. Cześć wyniesioną ponad połać dachu oszalowano. Wnętrze zamknięto dachem namiotowym i pokryto dachówką ceramiczną. Całość zwieńczono dekoracyjną iglica z kulą, wiatrowskazem i gwiazdką. Na nowo wykonanym wiatrowskazie umieszczono herb, daty 1711 i 1993 oraz inicjały AF i VB.  Ściany wieży nie posiadają otworów, osadzono w nich jedynie cztery kwadratowe tarcze zegarowe.       

Wspomniana wyżej wschodnia partia ściany północnej musiała ulec zniszczeniu i została od podstaw wymurowana. Nie zachowano ciągłości wątku i wymieszano kamienny materiał rozbiórkowy ze śladowym udziałem cegły. Również pod oknem pozostały ślady dobudówki z dobrze widocznym, zamurowanym portalem o prostym ościeżu zamkniętym łukiem odcinkowym oraz strzępiami muru. Czyżby znajdowała się tu zakrystia albo zewnętrzna krypta?       

Plac kościelny o nieregularnym prostokątnym zarysie wydzielony został kamiennym murem z bramą od północy oraz furtami od zachodu i wschodu. Po dziś dzień pełni funkcję lokalnej nekropolii. Obsadzony jest starodrzewem, szczególnie we wschodniej partii. 

Wyposażenie

- Ołtarz średniowieczny murowany, sześcienny, otynkowany. Nadstawa ołtarzowa, ambonowa, pochodzi z 1699 roku i przypisywana jest Bernhardowi Hattenkerellowi. Polichromie wykonał Christoph Schurig z Angermünde. Cenna artystycznie, bogata konstrukcja o formie architektonicznej, została wyposażona w kolumny, profilowane i gierowane gzymsy oraz rozbudowany szczyt odcinkowy zakończony promienistym zwieńczeniem. Do wielokątnej ambony, bocznych schodów i boków ołtarza przymocowano bogato rzeźbione liście akantu oraz wyraziste głowy aniołów. Do baldachimu przymocowano udrapowane lambrekiny. Na koszu prawdopodobnie znajdował się pierwotnie herb rodu von Buch.
- Podstawa granitowej chrzcielnicy z archaicznymi płaskorzeźbami głów ludzkich i lilii pochodzi prawdopodobnie z końca XIII wieku. Dzisiejsza neogotycka chrzcielnica typu kielichowego pochodzi z XIX w. Wykonana została ze sztucznego kamienia.
- Anioł chrzcielny z roku 1735 przypisywany Bernhardowi Hattenkerellowi. Zawieszona pod stropem w bogato złożonej szacie i uniesionych skrzydłach postać, trzyma replikę misy chrzcielnej w kształcie muszli.
- We wschodniej ścianie znajduje się prostokątna nisza sakramentalna zamknięta drzwiczkami.
- Empory zachodnia i północna wykonane zostały w XVII wieku. Osadzone są w ścianach oraz wsparte na profilowanych słupach. 
- Prospekt organowy trzyczęściowy wykonany został w roku 1857. Instrument obecnie nieczynny.
- Ławy dla wiernych powstały prawdopodobnie około 1699 roku. Forma skrzynkowa z drzwiczkami z motywem rokitnika.   
- Dzwon odlany przez warsztat C.Voss & Sohn ze Szczecina w 1885 roku. Bogato zdobiony fryzem z liści winorośli i akantu z inskrypcją fundacyjną. Wspornik dzwonu ozdobiony jest głowami.
- Kamień z motywem szachownicy o formie romboidalnej, umieszczony w narożniku południowo-zachodnim kościoła (piąta kwadra od dołu). Ryt wychodzący poza obrys kamienia dobrze widoczny.  
 
 
 Do góry