loading...
Zamknij wpis

Nowa publikacja.

Rębkowski M., Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Szczecin 2007.

„Naukowe zainteresowania pierwszymi wiekami chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim mają stosunkowo długą tradycję, a ich początki sięgają jeszcze XIX wieku. W dotychczasowej historiografii zdecydowanie dominują, co zresztą nie powinno dziwić, prace wykorzystujące źródła pisane. Na ich podstawie zajmowano się szczególnie chętnie dwoma zagadnieniami: pomorskimi misjami biskupa Ottona z Bambergu oraz kształtowaniem się tutaj organizacji kościelnej. […]


Przez jakiś czas w badaniach nad początkami pomorskiego chrześcijaństwa nie wykorzystywano w ogóle źródeł archeologicznych, bądź też spełniały one zaledwie rolę ilustratywną. […]


Tymczasem ostatnie zwłaszcza dziesięciolecie przyniosło w Europie swoisty renesans zainteresowań chrystianizacją ziem dawnego barbaricum. W prowadzonych studiach w znacznym stopniu wykorzystywane są także źródła archeologiczne, na podstawie których porusza się różne aspekty procesu, który pod względem cywilizacyjnym przekształcił Europę. […]


W pewnym sensie niniejsza praca jest w zamierzeniu próbą zapełnienia rysującej się coraz wyraźniej luki w rozpoznaniu początków, przebiegu i charakteru przemian kulturowych będących następstwem zetknięcia się tej części nadbałtyckiej Słowiańszczyzny z chrześcijaństwem.   


Ze wstępu.


 


 PORUSZANE ZAGADNIENIA


 


Zagadnienia wstępne      


   Chrystianizacja Pomorza jako problem badawczy 


   Cele i zakres pracy             


Miejsca kultu: ecclesia, basilica, capella


   Istota chrześcijańskiego miejsca kultu


   Pierwszy pomorski kościół - katedra kołobrzeska


   Kościoły konsekrowane przez biskupa Ottona z Bambergu (1124-1128)          


   Katedra w Kamieniu - główne miejsce kultu              


   Kościoły klasztorne


   - Benedyktyni: Stołpie nad Pianą


   - Premonstratensi


   - Cystersi              


   Pozostałe kościoły (ok. 1165 - ok. 1230)


   Liczebność i rozprzestrzenienie kościołów


   Kontekst osadniczy miejsc kultu chrześcijańskiego


   Formy najstarszych kościołów pomorskich


Ku chrystianizacji śmierci            


   Rola badań obrządku pogrzebowego w studiach nad chrystianizacją 


   W poszukiwaniu cech chrześcijańskich na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach Pomorza               


   - Dziedzictwo pierwszych wieków wczesnego średniowiecza - ciałopalenie        


   - Problem grobów szkieletowych IX w


   - Podkurhanowe groby szkieletowe (koniec X w.? - 1. pół. XII w.?)      


   - Płaskie cmentarze szkieletowe (pozakościelne - koniec X w.? -1. pół. XIII w.)


   - Cmentarze przykościelne


   - Pochówki w kościołach


   Recepcja inhumacji jako przejaw chrystianizacji Pomorza   


   - Periodyzacja    


   - Geneza inhumacji na Pomorzu i problem jej wczesnej chronologii


   - Mos omnium christianorum


Przedmioty i symbole kultu          


   Przybory liturgiczne          


   -Naczynia typu Tating     


   - Misy brązowe   


   - Skrzynki relikwiarzowe  


   - Inne    


   Symbole religijne               


   - Krzyżyki


   - Zapinki i zawieszka        


   - Pierścionki


   - Inne    


   Analiza chronologiczne—przestrzenna znalezisk i ich znaczenie          


Chrystianizacja Pomorza jako proces kulturowy  


Spis ilustracji       


Bibliografia         


Zusammenfassung           


Konkordancja niemieckich i polskich nazw miejscowości i rzek           


 


 
Do góry