loading...
Zamknij wpis

Klasztorne wykopaliska

Pozostałości średniowiecznych budowli, klasztornej i kościelnej zabudowy oraz monety i przedmioty codziennego użytku znaleźli archeologowie podczas badań na działce przy ul. Wita Stwosza, Klasztornej i Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim.


 

Wykopy archeologiczne na stargardzkiej starówce rozpoczęto w lip­cu ubiegłego roku. Celem przedsięwzięcia było znalezienie pamiątek po XIII-wiecznym klasztorze augustianów - ere­mitów. Prowadziło i finansowało je miejscowe muzeum, ale uczestniczyli w nim też przedstawiciele szczecińskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz studenci Uniwersytetu w Poznaniu i Szczecinie. Znaleziska potwierdziły, że badania prowadzo­ne były w dobrym miejscu. Udało się bowiem odkryć fragmenty kościo­ła i klasztoru augustianów, elemen­ty architektoniczne, fragmenty płyt na­grobnych z wapienia gotlandzkiego oraz XIII-wiecznej ceramiki. Archeologowie ustalili również, że kościół był bardzo zbliżony do augustiańskiej zabudowy klasztornej, która istnieje do dzisiaj w Chojnie. Oprócz archi­tektonicznych zabytków pozyskano też mniejsze przedmioty codzienne­go użytku. Różnego rodzaju okucia ksiąg, prawie 30 monet, rylec do ta­bliczki woskowej (pierwszy znalezio­ny w Stargardzie), kościaną oprawę noża, guziki, szpilkę, sprzączkę od paska, fragment kątomierza, a nawet średniowieczny naparstek. Odkryto również części kafli, przedstawiają­cych sceny z życia Chrystusa.


Znaleziska zostały już posegre­gowane i oddane do konserwacji - tłumaczy Marcin Majewski ze stargardzkiego muzeum - Mamy też drewniane elementy konstrukcji bu­dowlanych. Dzięki temu będziemy mogli dokładnie ustalić moment ścię­cia drzewa, czyli czas powstania bu­dynków.


Badania archeologiczne będą kon­tynuowane w okresie wakacyjnym. Do archeologów ze Stargardu i żaków z Poznania i Szczecina dołączą studenci z Torunia. Pojawią się naj­pierw w wykopie trzecim, gdzie na­trafiono na pozostałości budowli, wzniesionej na przełomie XIV i XV w. Znajdują się tam także fragmen­ty średniowiecznych murów. Po­wstaną również dwa nowe wykopy, które pozwolą na zbadanie krypty grzebalnej i północnej ściany pre­zbiterium Archeologowie mają też na­dzieję, że uda im się znaleźć również inne relikty związane z użytkowa­niem zabudowy klasztornej. Dotych­czasowe wykopaliska są natomiast wyeksponowane w sali stargardzkiego muzeum.


 


 


Aneta Słaba - Kurier Szczeciński (23 maj 2006 r.)Do góry