Bibliografia | Architektura Sakralna Pomorza Zachodniego
Dziś Środa , 20 marca 2019 r.

Bibliografia - skarby nieprzebrane

 
Niniejsza bibliografia zawiera pozycje, które w mniejszym lub większym stopniu, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób, przyczyniły się do powstania serwisu. Niech będzie ona ukłonem wobec wszystkich autorów i znawców przedmiotu, którzy dzięki wieloletniemu wysiłkowi, licznym wyrzeczeniom i gorliwej pracy, pozwalają zwykłym śmiertelnikom dostrzec piękno ukryte w kamieniu i cegle.
 
Adamczak A., Kucharski B., Okolice Szczecina, Warszawa 2000.
Anklewicz M., Przed lokacją : przyczynek do początków historii pisanej Miasta Gryfina, w: Gryfiński kwartalnik historyczny, 2 (2003), s. 69-74. 
Arszyński M., Drewno jako budulec w Prusach krzyżackich - przyczynek do badań nad rolą drewna w budownictwie średniowiecznym, w: Okoń E., (red.), Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, Toruń 2005, s. 95-111. 
Atlas der Kirchenprovinz Pommern 1931, Thomas Helms Verlag - Schwerin.
Barran F.R., Städte-atlas Ostbrandenburg, Verlag Gerhard Rautenberg - Leer.
Barran F.R., Städte-atlas Pommern, Verlag Gerhard Rautenberg - Leer.
Białecki T., Herby miast Pomorza Zachodniego, Szczecin 1991.
Białecki T., Kronika ważniejszych wydarzeń na ziemi chojeńskiej w latach 967-1967, w: Białecki T., (red.), Z dziejów Ziemi Chojeńskiej, s. 480-500.
Białecki T., Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948, Białecki T., (red.), Białecki T., Kozłowski K., Mazurkiewicz M., Rymar E. (oprac.), Szczecin 2002.
Białoskórska K., Czy o wyborze miejsca na założenie opactwa cysterskiego decydowały zawsze wskazania reguły? Między teorią a rzeczywistością, w: Strzelczyk J., (red.), Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 1992, s. 149-178.
Białoskórska K., Nowe elementy w badaniach nad architekturą i historią budowy kościoła opackiego Cysterek w Trzebnicy oraz zagadnienie pochodzenia uczestniczących w niej warsztatów, w: Wyrwa A., Kiełbasa A., Swastek J., (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej : materiały z siódmej Międzynarodowej konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września 2002 r., Poznań 2004, s. 380-409. 
Bienek D., Nowielice w okresie do 1945 roku, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 76-80.
Bienek D., Sadlno. Rys historyczny wsi do 1945 roku, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2003 r., Wołczkowo [2004], s. 81-85.
Bienek D., Z dziejów wsi Włodarka do 1945 roku, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2004 r., Wołczkowo [2005], s. 50-55.
Bischoff D., Rozważania na temat historii wsi Kłodkowo, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 70-75.
Bojar-Fijałkowski G., Święty Otton z Bambergu, Warszawa 1986.
Bończa-Bystrzycki L., Kościół Katolicki na Pomorzu Zachodnim (1871 - 1945), Koszalin 1995.
Bończa-Bystrzycki L., Studia i materiały do dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, Koszalin 1999.
Boras Z., Książęta Pomorza Zachodniego, Poznań 1996.
Boras Z., Pomorze Zachodnie w przededniu reformacji - humanizm, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2004 r., Wołczkowo [2005], s. 22-34.
Borchers W., Der camminer Domschatz, Stettin 1933.
Brochwicz Z., Materiały wiążące w budownictwie starożytnym i wczesnośredniowiecznym, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 14 (1968), s. 753 nn.
Bronisch G., Ohle W., (red.), Kreis Kammin Land. Hrsg. v. Provinzialberband v. Pommern. (Die Kunst- und Kulturdenkmäler der Provinz Pommern). Stettin: Saunier, 1939. 452, 200 (Abb.) S.
Brykowska M., Studia nad wschodnim zasięgiem architektury ceglanej, w: Arszyński M., Mierzwiński M., (red.), Cegła w architekturze środkowej Europy - historia, metody badań, konserwacja : materiały z sesji zorganizowanej w dniach 4 - 11 września 1996 w Muzeum Zamkowym w Malborku, Malbork 2002, s. 30-42. 
Brykowski R., Wielkopolskie kościoły drewniane, Poznań 2001.
Brzustowicz G.J., Choszczno inaczej Arnswalde : średniowieczne dzieje miasta, t. 1, Choszczno 2003.
Brzustowicz G.J., Czasy Wedlów, Choszczno 2003.
Brzustowicz G.J., Klasztory cysterskie w Bierzwniku, Pełczycach i Reczu, Choszczno 1995.
Brzustowicz G.J., Mnisi, kupcy i rycerze : średniowieczny Recz, Choszczno 2002.
Brzustowicz G.J., Pełczyce - Bernstein : z dziejów Ziemi Pełczyckiej, Choszczno 2004.
Brzustowicz G.J., Reformacja i wojny : historia Choszczna w latach 1536-1815, t. 2, Choszczno 2005.
Brzustowicz G.J., Rycerstwo Ziemi Choszczeńskiej XIII - XIV wieku : polityka - gospodarka - kultura - genealogia, Warszawa 2004.
Brzustowicz G.J., Rycerze i młyn szlifierski, Choszczno 2004.
Brzustowicz G.J., Z przeszłości domeny państwowej w Bierzwniku od XVI do XX w., Choszczno 2001.
Brzystowicz G.J., Nowomarchijskie opactwo w Reczu od XIII do XVI w., w: Wyrwa A., Kiełbasa A., Swastek J., (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej: materiały z siódmej Międzynarodowej konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września 2002 r., Poznań 2004, s. 795-810.
Chludziński A., Nazwy miejscowe gminy Trzebiatów, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2004 r., Wołczkowo [2005], s. 35-49.
Chmarzyński G., Materiały i studia nad katedrą w kamieniu Pomorskim, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 15-34.
Chmarzyński G., O architekturze monumentalnej miast i architekturze wiejskiej, w: Deresiewicz J., (red.), Pomorze Zachodnie, Poznań 1949, s. 392-408.
Chmarzyński G., Od romanizmu do schyłku baroku, w: Deresiewicz J., (red.), Pomorze Zachodnie, Poznań 1949, s. 169-200.
Chmarzyński G., Tam gdzie przodowało budownictwo zakonne, w: Deresiewicz J., (red.), Pomorze Zachodnie, Poznań 1949, s. 485-514.
Chmarzyński G., U granic sztuki ludowej i historycznej, w: Deresiewicz J., (red.), Pomorze Zachodnie, Poznań 1949, s. 282-298.
Chmielewski G., Głowice z Kołbacza, Szadzka i Nowogardu, Materiały Zachodniopomorskie, 3 (1957), s. 199 nn.
Chudziński A., Nazwy wodne w mieście i gminie Trzebiatów, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura: materiały z konferencji, Trzebiatów, 26-27 maja 2000, Poznań 2000, s. 151-164.
Cnotliwy E., Osadnictwo w północnej części ziemi pyrzyckiej przed i na początku działalności cystersów Kołackich w świetle nowszych badań archeologicznych, w: Wyrwa A.M., (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej: materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998, Poznań 2000, s. 419-435.
Cnotliwy E., Późnoromański polichromowany talerz drewniany z Kamienia Pomorskiego, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 27 (1979), s. 165 nn.
Cnotliwy E., Zamek książęcy w Szczecinie, praca zbiorowa, Cnotliwy E., (red.), Szczecin 1992.
Cynalewska P., Czas powstania gotyckiej nawy głównej katedry w Kamieniu Pomorskim, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 77-84.
Czejarek R., Swobnica (Wildenbruch), Szczecin 2006.
Domasławski J., Gotyckie malarstwo ścienne na Pomorzu Zachodnim, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 23 (1977), s. 225 nn.
Domasławski J., Gotyckie malarstwo tablicowe Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 41 (1995), s. 341 nn.
Drążkowski H., Roznerska M., Kostynowicz R., Prace konserwatorskie w katedrze kamieńskiej w latach 1962-1963, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 10 (1964), s. 417 nn.
Duby G., Czasy katedr : sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1997.
Dunin-Wąsowicz T., Rola cystersów w rozwoju kultury materialnej w Polsce wczesnośredniowiecznej, w: Strzelczyk J. (red.), Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 1992, s. 9-24.
Dworaczyk M., Kamiński R., Początki średniowiecznych Gryfic w świetle badań archeologicznych, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 15-20.
Dworaczyk M., Wyniki interwencyjnych prac archeologicznych w Białobokach, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 9-14.
Dworakowska A., Konserwacja XVI-wiecznego krucyfiksu z Maszewa, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 2 (1956). 
Dziurla H., Ołtarz granitowy z XIII wieku w Moryniu, Materiały Zachodniopomorskie, 2 (1956), s. 299-308.
Dziurla H., Sztuka Szczecina, w: Labuda G., (red.), Dzieje Szczecina, Warszawa-Poznań 1985. 
Dziurla H., Z materiałów do badań nad historią architektury Pomorza Zachodniego, Materiały Zachodniopomorskie, 5 (1959) s. 379-388.
Engel H.U., Pommern : unvergessene Heimat, Flechsig 2000.
Fenrych W., Dzieje Ziemi Chojeńskiej od XIII do początków XIX wieku, w: Białecki T., (red.), Z dziejów Ziemi Chojeńskiej, s. 63-118.
Filipowiak W., Słowiańskie miejsca kultowe z Trzebiatowa, pow. Gryfice, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 3 (1957), s. 75 nn.
Frankiewicz B., Szczecińskie cmentarze : Stettiner Friedhöfe, Szczecin 2003.
Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Heiderhof H., (współpraca), Warszawa 2005.
Gajowniczek J., Dolice i okolice, Stargard 1999.
Ganowicz R., Historyczne więźby dachowe polskich kościołów : z częścią Piotra Rappa, Historyczny rozwój ciesielskich konstrukcji dachowych w polskich kościołach, Poznań 2000.
Gartkiewicz P., Widawski J., Sprawozdanie z badań nad granitowym budownictwem sakralnym Pomorza Zachodniego w okresie średniowiecza, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 10 (1965), s. 41 nn.
Gaziński R., Fiuk P., Szczecin-Skolwin, Szczecin 2005.
Gaziński R., Horoszko G., Herby i motywy heraldyczne na monetach zachodniopomorskich, Szczecin 2005.
Gerlach-Jósewicz, A., Ryglowe budownictwo sakralne na Pomorzu Szczecińskim, w: Rybicki H., (red.), Materiały z konferencji Ustka - Słupsk - Bytów 24 VI - 26 VI 1996 r. s.187-197.
Granzow K., Pommern in 1440 Bildern, Verlag Gerhard Rautenberg - Leer.
Gruszecki A., Widawski J., Ruina jako obiekt turystyczny : koncepcja zabezpieczenia i udostępnienia na przykładzie kościoła NMP w Chojnie, Ochrona Zabytków, 18 (1965), s. 5 nn.
Guga R., System umocnień obronnych na domniemanym terenie plemienia Szczecinian w IX-XII wieku : tereny dzisiejszego powiatu gryfińskiego i okolic, Gryfiński kwartalnik historyczny, 6 (2004), s. 61-71.
Guzikowski K., Książę Barnim I i jego synowie wobec zachodniopomorskich konwentów cysterek, w: Wyrwa A., Kiełbasa A., Swastek J., (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej: materiały z siódmej Międzynarodowej konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września 2002 r., Poznań 2004, s. 766-772.
Guzikowski K., Rycerstwo na Pomorzu Zachodnim wobec konwentów cysterskich, w: Wyrwa A.M. (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej: materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998, Poznań 2000, s. 689-695.
Gwiazdowska E., Średniowieczne cechy krajobrazu miast pomorskich w ikonografii od XVI do XIX wieku, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 25-37.
Gwiazdowska E., Z dziejów dawnej ikonografii Trzebiatowa, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura: materiały z konferencji, Trzebiatów, 17-18 maja 2001, Poznań 2001, s. 117-134.
Hani J., Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994.
Henderson G., Wczesne średniowiecze, Warszawa 2000.
Historia Pomorza, t. 4, (1850-1918), cz. 1, Ustrój, gospodarka, społeczeństwo,  Salmanowicz St., (red.), Salmonowicz St. (oprac.), Poznań 2000.
Historia Pomorza, t. 4, (1850-1918), cz. 2, Polityka i kultura, Salmanowicz St., (red.), Borzyszkowski J., (oprac.),   Poznań 2002.
Historia Pomorza: opracowanie zbiorowe t. 3, (1815-1850), cz. 1, Gospodarka, społeczeństwo, ustrój, Labuda G., (red.); Salmonowicz St., Ślaski K., Wachowiak B., (oprac.), Poznań 1993.
Historia Pomorza: opracowanie zbiorowe, t. 1, cz. 1, do roku 1466, Labuda G., (red.); Biskup M., (oprac.), Poznań 1972.
Historia Pomorza: opracowanie zbiorowe, t. 1, do roku 1466, cz. 2, Labuda G. (red.);  Śląski K., Zientara B., Chojnacki W., (oprac.), Poznań 1972.
Historia Pomorza: opracowanie zbiorowe, t. 2, do roku 1815, cz. 1, (1464/66-1648/57), Labuda G., (red.); Biskup M., (oprac.), Poznań 1976.
Historia Pomorza: opracowanie zbiorowe, t. 2, do roku 1815, cz. 2, Pomorze Wschodnie w latach 1657-1815, Labuda G., (red.); Cieślak E., Wojtowicz J., Zajewski W., Chojnacki W., Poznań 1984.
Historia Pomorza: opracowanie zbiorowe, t. 3, (1815-1850), cz. 2, Zagadnienia polityczne, narodowościowe i wyznaniowe, Labuda G., (red.); Jasiński J., Szultka Z., (oprac.), Poznań 1996.
Historia Pomorza: opracowanie zbiorowe, t. 3, (1815-1850), cz. 3, Kultura artystyczna i umysłowa, Labuda G., (red.),Mansfeld B., (oprac.), Poznań 2001.
Holst J.Chr., Sundische Gotik. Giebelarchitektur des 14. Jahrhunderts in Stralsund, w:, Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 129-160.
Hoogeweg H., Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Stettin 1924.
Horoszko S., Pomorze w okresie przełomu : między Szwecją a Brandenburgią 1630-1700, [katalog wystawy zorganizowanej w 350 rocznicę pokoju westwalskiego 22.08.-25.10.1998], Szczecin 1998.
Inv. Kr. Königsberg Nm., Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Bd. VII, 1, Die Kunstdenkmäler des Kreises Königsberg Nm, v. Solger F., Hoppe W., Voss G., (Bearb.), Berlin 1928.  
Jankowski A., Drewniany kościół w Gąsawie : uwagi o podwójnej konstrukcji ścian w architekturze sakralnej, w: Okoń E., (red.), Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, Toruń 2005, s. 155-194.
Jankowski A., Gogolin M., Dzieje kościoła w Bukowie Morskim : refleksje z więźby dachowej, Nasza Przeszłość, 96 (2001), s. 387 - 422.
Jarzewicz J., „ … Navim innovare et conformare …”, czyli o odnowieniu i koordynacji korpusu nawowego kościoła NMP w Stargardzie z jego częściami wcześniejszymi, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 77-86.
Jarzewicz J., Bezchórowe kościoły Nowej Marchii, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 55-66.
Jarzewicz J., Gotycka architektura Nowej Marchii : budownictwo gotyckie w okresie Asuańczyków i Wittelsbachów, Poznań 2000.
Jarzewicz J., Karłowska-Kamzowa A., Trelińska B., Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce : studia o formie i treściach ideowych, Poznań 1997.
Jarzewicz J., Kościół w Koronowie : architektura cysterska a ekspansja brandenburska w końcu XIII wieku, Nasza Przeszłość, 96 (2001), s. 283-298.
Jarzewisz J., Architektura kościoła pocysterskiego w Bierzwniku, w: Strzelczyk J., (red.), Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 1992, s. 213-240.
Jarzewicz J., Per lumina vera ad verum lumen : o znaczeniu światła w świątyniach późnego gotyku, w: Sacrum : obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, A. Pieniądz-Skrzypczak, J. Pysiak, (red.), Warszawa 2005, s. 435-449.
Jeżowska-Kaczanowska D., Maciejewski J., Ze Stargardu nad Iną do Nowego Warpna : puszcze, osady, miasta, Jeżowska-Kaczanowska D., Maciejewski J., (red.), Kalita-Skwirzyńska K., Kubas M., Nowakowska M., Skorodecka B., Stachak A., Tumiłowicz J., (oprac.), Szczecin 2006.
Jurkiewicz J. L., Kościół Najświętszej Marii Panny w Stargardzie Szczecińskim, Stargard 1996.
Jurkiewicz J. L., Legendy Pomorza Szczecińskiego, Gdynia 2005.
Jurkiewicz J. L., Opactwo pocysterskie w Bierzwniku, Stargard 1998.
Jurkiewicz J. L., Pomorski szlak cystersów, Gdynia-Pelplin 2006.
Jurkiewicz J. L., Pyrzyce i okolice, Stargard 2002.
Kaczanowska M., Z Lipian do Maszewa i z powrotem : okolice, tajemnice, szlaki, Kaczanowska M., (red.), Kalita-Skwirzyńska K., Kubas M., Maciejewski J., Nowak G., Stachak A., Tałasiewicz M., (oprac.), Szczecin 2004.
Kaemmerer M., Ortsnamenverzeichnis der Ortschaften jenseits von Oder und Neiße, Rautenberg 2005.
Kahle H.J., Życie codzienne w średniowiecznym mieście hanzeatyckim na Pomorzu, Szczecin 1998.
Kalita-Skwirzyńska K., Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem Św. Jakuba Ap. w Szczecinie, Szczecin 1993.
Kalita-Skwirzyńska K., Czternastowieczne kościoły halowe Pomorza Zachodniego, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 28 (1983), s. 3 nn.
Kalita-Skwirzyńska K., Domy i kamienice Trzebiatowa, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 121-129.
Kalita-Skwirzyńska K., Historia i budowa kościoła św. Mikołaja w Wolinie, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 19 (1973), s. 445 nn.
Kalita-Skwirzyńska K., Jasienica, Szczecin 2003.
Kalita-Skwirzyńska K., Katalog zabytków Pomorza Zachodniego : gmina Wolin, Kalita-Skwirzyńska K., (red.), Kalita-Skwirzyńska K., Cnotliwy E., (oprac.), Szczecin 1992.
Kalita-Skwirzyńska K., Kościoły i kaplice Trzebiatowa, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura: materiały z konferencji, Trzebiatów, 26-27 maja 2000, Poznań 2000, s. 35-46.
Kalita-Skwirzyńska K., Mosty Trzebiatowa, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 130-134.
Kalita-Skwirzyńska K., Opęchowski M., Stolec, Rzędziny, Łęgi, Szczecin 2005.
Kalita-Skwirzyńska K., Rezydencja w Trzebiatowie - od klasztoru do pałacu, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2003 r., Wołczkowo [2004], s. 105-121.
Kalita-Skwirzyńska K., Rozwój urbanistyki i architektury Chojny w okresie średniowiecza, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 101-114.
Kalita-Skwirzyńska K., Stargard Szczeciński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódz 1983.
Kalita-Skwirzyńska K., Średniowieczne obwarowania miejskie Trzebiatowa, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2004 r., Wołczkowo [2005], s. 89-98.
Kalita-Skwirzyńska K., Średniowieczne ratusze Pomorza Zachodniego, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 85-94.
Kalita-Skwirzyńska K., Średniowieczne ratusze Pomorza Zachodniego, Szczecin 1989.
Kalita-Skwirzyńska K., Walkiewicz A., Wrzos B., (red.), Przeszłość i teraźniejszość Marianowa : materiały z seminarium, które odbyło się 19 czerwca 1998 roku w Marianowie, Szczecin 1999.
Kanior M., Pierwsze fundacje cysterek na ziemiach polskich, w: Wyrwa A., Kiełbasa A., Swastek J., (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej: materiały z siódmej Międzynarodowej konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września 2002 r., Poznań 2004, s. 39-51.
Kanior M., Zakon cysterek i jego rozwój w Europie Środkowej w XII - XVI wieku, w: Wyrwa A.M. (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej: materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998, Poznań 2000, s. 109-122.
Kantzow T., Pomerania : kronika pomorska z XVI wieku, t. 1-2, Szczecin 2005.
Karaś R., Kościół Mariacki w Chojnie cz. I, w: Gryfiński kwartalnik historyczny, 56 (2004), s. 52-60.
Karczewski D., Tradycja fundacyjna klasztoru cystersów w Byszewie (Koronowie), w: Wyrwa A.M. (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej: materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998, Poznań 2000, s. 298-313.
Karłowska-Kamzowa A., Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, Karłowska-Kamzowa A., (red.), Domasłowski J., Karłowska-Kamzowa A., Kornecki M., Małkiewiczówna H., (oprac.), Poznań 1984.
Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo ścienne dekoracją gotyckiej architektury ceglanej basenu Morza Bałtyckiego, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 107-112.
Karłowska-Kamzowa A., Poliptyk świętojański ze Stargardu, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 4 (1957), s. 363 nn.
Karłowska-Kamzowa A., Społeczeństwo średniowieczne na szachownicy życia, Poznań 2000.
Katedra w Kamieniu Pomorskim [przewodnik], Wrocław 2001.
Kąsinowska R., Architektura klasztorów cysterek, w: Świechowski Z., (red.), Sztuka Pomorza Zachodniego, Warszawa 1973, s. 45 nn.
Kąsinowska R., Sakralna architektura granitowa z XIII i XIV wieku w powiecie chojeńskim, Szczecin, 6, (1961), s. 63 nn.
Kąsinowski A., Podstawowe zasady murarstwa gotyckiego na Pomorzu Zachodnim, w: Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t.10 (1970), s. 47-131.
Keszka S., Śmietana P., Gdzie wody czyste : jeziora, rzeki i zalewy, Wołczkowo 2004. 
Kielar P., Zapomniany kościół romański Św. Tomasza Apostoła przy kościele Św. Trójcy w Krakowie, w: Kłoczowski J., Spież J.A., (red.), Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, Poznań 2002, s. 25-38.
Kłoczowski J., Cystersi w Europie środkowej wieków średnich, w: Wyrwa A.M. (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej: materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998, Poznań 2000, s. 27-53.
Kłoczowski J., Dominikanie polscy nad Bałtykiem w XIII wieku, Nasza Przeszłość, 6 (1957).
Kłoczowski J., Dominikanie w środkowo-wschodniej Europie i ich kultura intelektualna oraz pastoralna w wiekach średnich, w: Kłoczowski J., Spież J.A., (red.), Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, Poznań 2002, s. 153-172.
Kłoczowski J., Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, w: Kłoczowski J., (red.), Kościół w Polsce - średniowiecze, t.1, Kraków 1966.
Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996.
Kochanowska J., Barokowy ołtarz z kościoła w Cerkwicy i jego twórcy, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2004 r., Wołczkowo [2005], s. 106-115.
Kochanowska J., Dzieje sztuki sakralnej Pomorza Zachodniego wiek XII - XVII : rzeźba, malarstwo, rzemiosło : katalog wystawy odbywającej się na przełomie czerwca i lipca 1995 r., Szczecin 1995.
Kochanowska J., Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., Szczecin 1996.
Kochanowska J., Skarby Katedry w Kamieniu Pomorskim, Szczecin 2004.
Kochanowska J., Szczeciński dzwon maryjny z 1524 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 26 (1978), s. 411 nn.
Kochanowska J., Szczęsny M., Wejman G., Organy w Kamieniu Pomorskim, Szczecin 1998.
Kochanowska J., Tajemnice Pomorza, Wołczkowo 2004.
Kochanowska J., Wyposażenie dawnego staroluterańskiego kościoła św. Jana w Trzebiatowie, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 163-167.
Kochanowska J., Wystrój kościoła w Wysiedlu jako pomnik chwały rodu Borcków, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 121-130.
Kołodziejska T., Architektura kościoła parafialnego w Choszcznie, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 8 (1962), s. 301 nn.
Kornecki M., Drewniane kościoły w Polsce i ich zagrożenia, w: Okoń E., (red.), Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, Toruń 2005, s. 13-33.  
Kosacki J., Kucharski B., Pomorze Zachodnie i Środkowe, Warszawa 2001.
Kostynowicz R., Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, t. 1-2, Szczecin 2000.
Kostynowicz R., W cieniu trzech katedr. Wspomnienia. Twórczość, t. 3, Szczecin 2006.
Kostynowicz R., W cieniu trzech katedr : Z dziejów konserwacji zabytków sakralnych w Polsce północno-zachodniej, t. 1, Szczecin 1999.
Kostynowicz R., W cieniu trzech katedr : materiały z konferencji naukowej, 22 kwietnia 1999 r., t. 2, Szczecin 2001.
Kostynowicz R., Wspomnienie o pracach Gwidona Chmurzyńskiego w Kamieniu Pomorskim, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 35-40.
Kotla R., Bastiony, forty, bunkry... : historia umocnień obronnych Szczecina, Szczecin 2001.
Kotla R., Lange Brücke, Hansa Brücke, Most Długi... : historia szczecińskich mostów, Szczecin 2002.
Kozaczewska-Golasz H., Kozarzewski T., Drewniane sklepienia trzynastowiecznych kościołów kamiennych północnych rejonów Śląska, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 19 (1974).
Kozłowski K., Schoebla M., Świadectwa historii Pomorza : Księstwo Pomorskie 1140-1648, Szczecin - Greifswald 1999.
Kozińska B., Twardochleb B., Szczecin Grabowo : Stettin-Grabow, Szczecin 2005.
Krasowski W., Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 1961.
Krasowski W., Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski : budownictwo i architektura w warunkach rozkwitu wielkiej własności ziemskiej (XIII w. - trzecia ćwierć XIV w.), t. 2, Warszawa 1990.
Krawiec M., Średniowieczny budynek gospodarczy na terenie opactwa pocysterskiego w Bierzwniku, Zeszyty Bierzwnickie, 2, Poznań-Bierzwnik 1997.
Kroman K., Osiedle katedralne w Kamieniu Pomorskim. Problematyka konserwatorska, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 44 (?), s. 369 nn.
Krzymuska-Fafius Z., Czternastowieczny krucyfiks z Kamienia Pomorskiego, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 3 (1957), s. 235 nn.
Krzymuska-Fafius Z., Dwa późnogotyckie ołtarze z Chłopowa, w: Zeszyty Bierzwnickie, 4 (2002), s.83-99.
Krzymuska-Fafius Z., Kaplica pielgrzymkowa cysterek koszalińskich na Górze Chełmskiej i jej wyposażenie, w: Strzelczyk J. (red.), Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 1992, s. 329-350.
Krzymuska-Fafius Z., Krucyfiks z Marianowa, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 44 (?), s. 335 nn.
Krzymuska-Fafius Z., O rzeźbie sakralnej w obrębie zakonu premonstratensów na Pomorzu Zachodnim, w: Łysiak W., (red.), Życie dawnych Pomorzan : materiały z konferencji, Bytów 20-21 października 2000, Bytów - Poznań 2001.
Krzymuska-Fafius Z., O średniowiecznym wyposażeniu kościoła Mariackiego w Trzebiatowie, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura: materiały z konferencji, Trzebiatów, 17-18 maja 2001, Poznań 2001, s. 49-58.
Krzymuska-Fafius Z., Ober M., Średniowieczna sztuka skandynawska na Pomorzu Zachodnim : katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie w dniach 7 - 30 czerwca 2002 r., Szczecin 2002.
Krzymuska-Fafius Z., Ołtarz główny protokatedry w Kamieniu Pomorskim i jego powiązania artystyczne, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 41 (1995), s. 303 nn.
Krzymuska-Fafius Z., Pierwotna forma krucyfiksu z Kamienia Pomorskiego, w: Świechowski Z., (red.), Sztuka Pomorza Zachodniego, Warszawa 1973, s. 247 nn.
Krzymuska-Fafius Z., Płaskorzeźba ceramiczna z kościoła parafialnego w Choszcznie, w: Wyrwa A.M. (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej : materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998, Poznań 2000, s. 490-499.
Krzymuska-Fafius Z., Relikty wyposażeń konwentów cysterek zachodniopomorskich, w: Wyrwa A., Kiełbasa A., Swastek J., (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej : materiały z siódmej Międzynarodowej konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września 2002 r., Poznań 2004, s. 835-858.
Krzymuska-Fafius Z., Uwagi o genezie formalnej trzynastowiecznej figurki św. Jana z Kołobrzegu, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu : materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 217-224.
Krzymuska-Fafius Z., Z zagadnień ikonograficznych w sztuce Pomorza Zachodniego : Trzy późnogotyckie grupy rzeźbiarskie z motywem emerancji, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 26 (1978), s. 397 nn.
Krzymuska-Fafius Z., Zabytki Ziemi Chojeńskiej, w: Białecki T., (red.), Z dziejów Ziemi Chojeńskiej, s. 406-433.
Krzymuska-Fafius Z., Ze studiów nad późnogotycką twórczością Pomorza Zachodniego : część I, warsztat mistrza pasji chociwelskiej, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 6 (1960), s. 391 nn.
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów: koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.
Kucharski G., Działalność fundacyjno-donacyjna księcia Kazimierza Konradowica na rzecz cystersów w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu, w: Nasza Przeszłość, 96 (2001), s. 447-492.
Kwaśkiewicz M., Przeszłość i teraźniejszość leprozorium w Trzebiatowskiej kaplicy św. Jerzego, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura: materiały z konferencji, Trzebiatów, 26-27 maja 2000, Poznań 2000, s. 133-140.
Kwiatkowska E., Infrastruktura kolei wąskotorowej na trasach: Trzebiatów-Mrzeżyno i Trzebiatów-Pogorzelica, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 135-145.
Kwilecki S., Płotkowiak M., Odbudowa kościoła NMP w Chojnie jako przykład koncepcji konserwacji monumentalnej architektury ceglanej, w: Arszyński M., Mierzwiński M., (red.), Cegła w architekturze środkowej Europy - historia, metody badań, konserwacja : materiały z sesji zorganizowanej w dniach 4 - 11 września 1996 w Muzeum Zamkowym w Malborku, Malbork 2002, s. 
Labuda G., Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna : antologia tekstów źródłowych, Poznań 1999.
Lec Z., Życie i działalność biskupa-misjonarza (św. Ottona), w: Wejman G., (red.), Św. Otton z Bambergu - ewangelizator Pomorza, jego kult do czasów współczesnych, Szczecin 2004, s. 11-32. 
Łopuch M., Szczecin, Jasienica, Trzebież : historia szczecińskich kolei podmiejskich, Szczecin 2003.
Łopuch W., Ambicje małego miasta : średniowieczna architektura kościoła św. Jakuba w Ośnie Lubuskim, Rocznik PP PKZ za 1989, (1990), 1.
Łopuch W., Symbioza kamienia i cegły : architektura kościelna Księstwa Pomorskiego w latach 1278-1325, Przegląd Zachodniopomorski, 2 (1987) 3, s. 59-74.
Łopuch W., Sztuka na Pomorzu, Szczecin 2002.
Łopuch W., Westendsee, Weinberg, Buchheide... : parki i zielone kawiarenki dawnego Szczecina, Szczecin 2002.
Łopuch W., Nowe Warpno : Neuwarp, Szczecin 2007.
Łuczak M., Szczecin Gocław, Golęcino : Gotzlow, Frauendorf, Szczecin 2005.
Łuczak M., Szczecin Klęskowo : Hökendorf, Szczecin 2006.
Łuczak M., Szczecin Rumieńce : Scheune, Szczecin 2006.
Łuczak M., Szczecin Zdroje : Finkenwalde, Szczecin 2004.
Łuczak M., Szczecin Skolwin, Stołczyn : Scholwin, Stolzenhagen, Szczecin 2007.
Łużyniecka E., Architektura klasztorów cysterskich na Śląsku, Poznań 1998. 
Łużyniecka E., Średniowieczny klasztor w Trzebnicy a architektura opactw cysterskich na Śląsku, w: Wyrwa A., Kiełbasa A., Swastek J., (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej: materiały z siódmej Międzynarodowej konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września 2002 r., Poznań 2004, s. 431-460. 
Łyczywek K., Łyczywek R., Zaremba P., Ruiny, Niemcy, żołnierze radzieccy …: polska flaga nad Szczecinem po II wojnie światowej, Szczecin 2002.
Łysiak W., Diabelskie sprawki : podania, legendy i bajki z Pomorza Zachodniego, Międzychód 1998.
Łysiak W., Grody, zamki, kościoły : legendy i podania z Pomorza Zachodniego, Międzychód 1995.
Łysiak W., Klasztor w Białobokach. Powstanie, rozwój i upadek, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura. Materiały z konferencji, Trzebiatów, 26-27 maja 2000, Poznań 2000, s. 23-34.
Łysiak W., Pokutny kamień mordercy w Trzebiatowie, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura. Materiały z konferencji, Trzebiatów, 17-18 maja 2001, Poznań 2001, s. 99-106.
Łysiak W., Przeorysza z Marianowa, Sydonia von Borcke. Obraz mitu, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Poznań 2000, s. 719-733.
Łysiak W., Z pielgrzymim kijem przez średniowieczne Pomorze, w: Łysiak W., (red.), Życie dawnych Pomorzan : materiały z konferencji, Bytów 20-21 października 2000, Bytów - Poznań 2001.
Łysiak W., Zaklinanie śmierci : Śmierć i pokuta w dawnym Księstwie Pomorskim, Poznań 2000.
Maciejuk F., Historia figury Matki Bożej Królowej Świata w Domacanie, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 168-170.
Majewski M., Dawne dzwony Trzebiatowa (XIV - XVI wiek), w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura. Materiały z konferencji, Trzebiatów, 17-18 maja 2001, Poznań 2001, s. 59-64.
Majewski M., Kościół Mariacki w Trzebiatowie jako locus sepulcralis średniowiecznej i nowożytnej elity miasta, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura. Materiały z konferencji, Trzebiatów, 26-27 maja 2000, Poznań 2000, s. 47-64.
Majewski M., Ludwisarstwo stargardzkie, Stargard 2005.
Małachowicz E., Architektura zakonu dominikanów na Śląsku, w: Świechowski Z., (red.), Z dziejów sztuki śląskiej, Warszawa 1978, s. 93-148.
Małachowicz E., Faktura i kolorystyka w średniowiecznej architekturze ceglanej, w: Arszyński M., Mierzwiński M., (red.), Cegła w architekturze środkowej Europy - historia, metody badań, konserwacja : materiały z sesji zorganizowanej w dniach 4 - 11 września 1996 w Muzeum Zamkowym w Malborku, Malbork 2002, s. 43-49.
Marciniak M., Dobra kapituły kamieńskiej do połowy XV wieku, Szczecin 1970.
Marciniak R., Dobra kapituły kamieńskiej do połowy XV wieku : studium z dziejów społecznych gospodarstwa feudalnego, Szczecin 1970. 
Marciniak R., Kolonizacja Ziemi Kamieńskiej w XIV wieku, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 17 (1971), s. 173 nn.
Mariańska D., Początki Reformacji na Pomorzu Zachodnim, w: Iluk J., Mariańska D., (red.), Protestantyzm i protestanci na Pomorzu, Gdańsk-Koszalin 1997, s. 51-67.
Matura J., Historia Polic : Od czasów najstarszego osadnictwa do II wojny światowej, Szczecin 1999.
Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.
Mąka H., Kamień Pomorski, Poznań 1975.
Mąka H., Organy kamieńskie, Poznań 1980.
Mechło W., Zachodniopomorskie legendy i dzieje, Szczecin 2001.
Miler Z., Zagadka motywu szachownicy w średniowiecznych kościołach granitowych, w: Rymar D.A., (red.), Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, 13 (2006), s. 55-92.
Monasticon Cisterciense Poloniae : dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej od średniowiecza do czasów współczesnych, t. 1, Wyrwa A.M., Strzelczyk J., Kaczmarek K., (red.), Poznań 1999. 
Monasticon Cisterciense Poloniae : katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, t. 2, Wyrwa A.M., Strzelczyk J., Kaczmarek K., (red.), Poznań 1999. 
Mucha P., Gryfino na przestrzeni wieków, Gryfiński kwartalnik historyczny, 2 (2003), s. 7-26. 
Nawrolski T., Klasztor cysterek w Cedyni, pow. Chojna, w świetle badań archeologicznych - cz. I, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 18 (1972), s. 305 nn.
Nawrolski T., Klasztor cysterek w Cedyni, pow. Chojna, w świetle badań archeologicznych - cz. II, Materiały Zachodnio-Pomorskie 19 (1973), s. 271 nn.
Nekanda-Trepka J., Średniowieczne początki zamku pojoannickiego w Słońsku, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 161-172.
Nyborg E., Wybrane dzieła rzeźby wczesnego i pełnego gotyku na Pomorzu i ich związki ze sztuką skandynawską, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 225-238.
Ober M., Architektura gotycka wież kościelnych na Pomorzu Zachodnim, Materiały Zachodnio-Pomorskieg, 24 (1978), s. 247 nn.
Ober M., Granitowo-ceglane kościoły wiejskie w Lubiczu, Chrapowie i Raduniu, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 45-54.
Ober M., O blendzie typu stargardzkiego, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 89-100.
Ober M., Peryferie czy centrum? Średniowieczna architektura Trzebiatowa i okolic, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura: materiały z konferencji, Trzebiatów, 17-18 maja 2001, Poznań 2001, s. 41-48.
Ober M., Pomorze Przednie - Pomorze Tylne - Nowa Marchia : problem różnic w fizjonomii krajobrazu kulturowego, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 41-52.
Ober M., Średniowieczna architektura sakralna zachodniopomorskich wsi i miast : problem związków i odrębności, w: Sztuka średniowieczna na Pomorzu : seminarium naukowe Oddziału Szczecińskiego SHS Szczecin 1989, Szczecin 1991, s. 40-48.
Ohle W., Do dziejów katedry w Kamieniu Pomorskim, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 5 (1959), s. 331-378.
Olejnik E., Drzeworytniczna dekoracja stall z Mechowa, pow. Kamień Pomorski, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 16 (1970), s. 445 nn.
Ostbrandenburg in 144 Bildern, Stettin in 144 Bildern, Verlag Gerhard Rautenberg - Leer.
Ostpommerns Küste in 144 Bildern, Rautenberg im Verlagshaus Würzburg.
Pasiciel S., Średniowieczna architektura kaplicy templariuszy w Chwarszczanach, Poznań 1964 [maszynopis w IHS UAM].
Paszkowska M., Architekci szwedzcy na Pomorzu w XVII wieku, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 131-138.
Piniński J., Monety bite na terenie Kamienia Pomorskiego i mennictwo biskupów kamieńskich, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 20 (1974), s. 329 nn.
Piskorski J.M., Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie, „Prace Komisji Historycznej PTPN” XLI, Poznań 1990.
Piskorski J.M., Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku, Poznań - Szczecin 2005.
Piskorski J.M., Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Piskorski J.M., (red.), Buchholz W., (oprac.), Szczecin 1999.
Płotkowiak M., Jeszcze raz o roli geometrii w procesie kształtowania architektury. O niektórych właściwościach planów kościołów: św. Katarzyny w Brandenburgu i Najświętszej Marii Panny w Chojnie, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 115-128.
Płotkowiak M., Próba rekonstrukcji architektonicznej kościoła poklasztornego w Bierzwniku, w: Zeszyty Bierzwnickie, 4 (2002), s.67-81.
Poklewski J., Epitafium Freterów z kolegiaty w Kołobrzegu, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 117-120.
Pommern in 144 Bildern, Rautenberg im Verlagshaus Würzburg.
Popielas-Szultka B., Klasztory cysterek na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu, Słupsk 2006.
Popielas-Szultka B., Konwent klasztoru w Bergen (Górze) na Rugii od XII w. do lat trzydziestych XVI stulecia, w: Wyrwa A., Kiełbasa A., Swastek J., (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej: materiały z siódmej Międzynarodowej konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września 2002 r., Poznań 2004, s. 758-765.
Popielas-Szultka B., Wielka własność ziemska cysterek szczecińskich od XIII do początków XVI wieku, w: Wyrwa A.M. (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej: materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998, Poznań 2000, s. 339-352.
Przewodnik po Szczecinie, Gawron A., (oprac. Red.), Szczecin 1999.
Radacki Z., Historia i budowa kościoła św. Piotra i Pawła w Szczecinie, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 8 (1962), s. 275 nn.
Radacki Z., Kruppe J., Kąsinowski A., Sprawozdanie z badań architektoniczno-archeologicznych klasztoru w Kołbaczu w latach 1960-61, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 7 (1961), s. 565 nn.
Radacki Z., Kruppe J., Kąsinowski A., Sprawozdanie z badań architektoniczno-archeologicznych klasztoru w Kołbaczu w 1964, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 11 (1965), s. 503 nn.
Radacki Z., Początki architektury na Pomorzu Zachodnim, w: Sztuka Pobrzeża Bałtyku, Warszawa 1978, s. 89 nn.
Radacki Z., Rozwój przestrzenny i zabytkowa zabudowa Pyrzyc w XIII-XIV w., Przegląd Zachodniopomorski, 3 (1969), s. 7 nn.
Radacki Z., Sprawozdanie z badań nad domem kurii biskupiej w Kamieniu Pomorskim, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 4 (1958), s. 425 nn.
Radacki Z., Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa 1976.
Radacki Z., Zamki książęce księstwa Zachodnio-Pomorskiego, w: Świechowski Z., (red.), Sztuka Pomorza Zachodniego, Warszawa 1973, s. 139-180.
Radacki Z., Zamki zachodnio-pomorskie i ich przesłanki genetyczne, Materiały Zachodnio-Pomrskie, 6 (1960), s. 363-388.
Ratajczak K., Proces fundacyjny klasztoru Cysterek w Owińskach i zarys jego średniowiecznych dziejów, w: Wyrwa A., Kiełbasa A., Swastek J., (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej: materiały z siódmej Międzynarodowej konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września 2002 r., Poznań 2004, s. 634-647. 
Rehorowski M., Gotyckie stalle na Pomorzu Zachodnim, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 5 (1959), s. 389 nn.
Rębkowski M., Chrystianizacja Pomorza Zachodniego : Studium archeologiczne, Szczecin 2007.
Rogosz R., Początki osadnictwa i rozwój przestrzenny Trzebiatowa w okresie wczesnego średniowiecza, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura: materiały z konferencji, Trzebiatów, 26-27 maja 2000, Poznań 2000, s. 11-22.
Rogosz. R., Z pradziejów Ziemi Chojeńskiej, w: Białecki T., (red.), Z dziejów Ziemi Chojeńskiej, s. 36-62.
Rymar E., Banie nad Tywą : z dziejów Ziemi Bańsko-Swobnickiej, Rymara E., (red.), Pyrzyce 1999.
Rymar E., Biskupi - mnisi - reformatorzy : Studia z dziejów diecezji kamieńskiej, Szczecin 2002.
Rymar E., Cystersi na terytorium Nowej Marchii przed i w trakcie jej tworzenia oraz ich stosunki z margrabiami brandenburskimi z dynastii asuańskiej, w: Strzelczyk J., (red.), Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, Poznań 1987, s. 193 nn.
Rymar E., Opactwo cysterskie w Bierzwniku : rozwój uposażenia i osadnictwa, Przegląd Zachodniopomorski, XV, 3 (1971), s. 37-62.
Rymar E., Początki Chojny (1235-44) w ramach miejskiej reformy w księstwie Barnima I Zachodniopomorskiego, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 33 (1985), s. 185 nn.
Rymar E., Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 2005
Rymar E., Z dziejów katolicyzmu na Pomorzu Zachodnim od czasów reformacji do 1945 r., PREZBITERIUM, 1-5 (1985), s. 41-55.
Rymkiewicz B., Wokół problematyki fundacji malowideł ściennych w Grzędzicach koło Stargardu, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 113-116.
Sandach I., Kościół farny z XIII wieku w Strzelcach Krajeńskich, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 23 (1977), s. 197-223.
Sandach I., Program katedry w Kamieniu Pomorskim w dobie kształtowania się księstwa biskupiego w połowie XIII wieku, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 65-76.
Sandach I., Rola opactwa cysterskiego w procesie tworzenia ceglanej architektury na terenie Nowej Marchii (komunikat), Zeszyty Bierzwnickie, 4 (2002), s. 143-150.
Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, Warszawa 2001.
Schaff U., Systemy ciesielskich znaków montażowych jako źródło wiedzy o warsztacie ciesielskim i autentycznej substancji zabytku na przykładzie Kościoła Pokoju w Świdnicy, w: Okoń E., (red.), Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, Toruń 2005, s. 113-134.  
Siemiński T., Znaki istnienia na kościele pod wezwaniem Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura: materiały z konferencji, Trzebiatów, 26-27 maja 2000, Poznań 2000, s. 141-150.
Siwkowska I., Czternastowieczna chrzcielnica brązowa z kolegiaty w Kołobrzegu, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 101-107.
Skibiński S., Katedra poznańska, Poznań 2001.
Skibiński S., Katedra w Kamieniu Pomorskim a początki architektury na Pomorzu Zachodnim, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 53-64.
Skibiński S., Katedra w Kamieniu Pomorskim, Poznań 2002.
Skibiński S., Kościół farny z XIII wieku w Gorzowie Wielkopolskim, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 13 (1968), s. 265 nn.
Skibiński S., Początki późnogotyckiej nawy głównej katedry w Kamieniu Pomorskim, w: Glińska M., Kozińska B., (red.), Badania nad sztuką Pomorza: materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań, Kamień Pomorski 20-21 maja 1988 roku, Szczecin 1998, s. 67-76.
Skibiński S., Prezbiterium kościoła franciszkanów w Szczecinie, w: Podług nieba i zwyczaju polskiego : studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 84 nn.
Słabik A., Rzemiosło w średniowiecznym Trzebiatowie, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura. Materiały z konferencji, Trzebiatów, 17-18 maja 2001, Poznań 2001, s. 73-78.
Słowiński S., Wczesnośredniowieczne osadnictwo na terenie starego miasta w Trzebiatowie na podstawie badań archeologicznych, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2003 r., Wołczkowo [2004], s. 26-38.
Sobisz Z., Parki dworskie gminy Brojce, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 146-153.
Sobisz Z., Zabytkowe parki podworskie gminy Karnice, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2004 r., Wołczkowo [2005], s. 116-124.
Soroko T., Perełki gryfińskiego kościoła - cz. I, Gryfiński kwartalnik historyczny, 6 (2004), s. 72-79.
Spors J., O domniemanej kasztelanii cedyńskiej, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 30 (1982), s. 131 nn.
Stanielewicz J., Z dziejów powiatu chojeńskiego w latach 1800-1939, w: Białecki T., (red.), Z dziejów Ziemi Chojeńskiej, , s. 119-150.
Stettin in 144 Bildern, Verlag Gerhard Rautenberg - Leer.
Stępiński W., Biskupstwo pomorskie w Uznamiu w XII wieku, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 17 (1971), s. 167 nn.
Stępiński W., Kamień Pomorski w XII i XIII wieku, Warszawa-Poznań 1975.
Stępiński W., Zarys dziejów diecezji kamieńskiej do połowy XVI wieku, PREZBITERIUM, 1-5 (1985), s. 26-39.
Stolpiak B., Średniowieczny plac budowy opactwa cysterskiego w Bierzwniku : Rekonstrukcja na podstawie badań wykopaliskowych, w: Wyrwa A.M. (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej: materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998, Poznań 2000, s. 478-489.
Stolpiak B., Świercz T., Badania archeologiczne opactwa pocysterskiego w Bierzwniku woj. Gorzowskie, stan 1 w latach 1992-1993, Zeszyty Bierzwnickie, 1 (1994), s. 27-51.
Stolpiak B., Świercz T., Badania archeologiczno-architektoniczne opactwa cysterskiego w Bierzwniku woj. Gorzowskie w latach 1992-1994, w: Kalita-Skwirzyńska K., (red.), Dziedzictwo kulturowe cystersów na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 1995, s. 119-129.
Stolpiak B., Świercz T., Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie byłego opactwa cysterskiego w Bierzwniku w latach 1994-1995, Zeszyty Bierzwnickie, 2 (1997), s. 9-68.
Stolpiak B., Świercz T., Próba rekonstrukcji założenia klasztorów cysterek w Pełczycach i Reczu na podstawie źródeł historycznych i metod pomocniczych historii, w: Wyrwa A., Kiełbasa A., Swastek J., (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej: materiały z siódmej Międzynarodowej konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września 2002 r., Poznań 2004, s. 811-834.
Suchy M., Średniowieczny system grzewczy na terenie opactwa w Bierzwniku, woj. Zachodniopomorskie, Zeszyty Bierzwnickie, 4 (2002), s. 167-185.
Szczepaniak A., Trzebiatowski proces i egzekucja czarownicy Dorothe Schwarz, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura: materiały z konferencji, Trzebiatów, 26-27 maja 2000, Poznań 2000, s. 77-84.
Szkudlarek-Feliksiak H., Porty ujścia rzeki Regi, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2004 r., Wołczkowo [2005], s. 74-79.
Sztuka gotyku : architektura, rzeźba, malarstwo, Toman R., Köln 2000.
Sztuka romańska : architektura, rzeźba, malarstwo, Toman R., (red.), Köln, 2000.
Szukała M., Powstanie i działalność Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie w latach 1824-1918, Szczecin 2000.
Ślaski K., Zasięg lasów Pomorza w ostatnim tysiącleciu, Przegląd Zachodni, 7 (1951), s. 207-263
Śmigielski R., Trzęsacz, Kołobrzeg 2000.
Świechowski Z., Architektura cystersów w Polsce, Czechach i na Węgrzech, w: Wyrwa A.M. (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej: materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998, Poznań 2000, s. 54-77.
Świechowski Z., Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIII w., Poznań 1950.
Świechowski Z., Architektura polskich cystersów w kontekście europejskim, w: Strzelczyk J., (red.), Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 1992, s. 137-148.
Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.
Świechowski Z., Budownictwo romańskie w Polsce : katalog zabytków, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963.
Świechowski Z., Kościół cysterski w Kołbaczu, w: Świechowski Z., (red.), Sztuka Pomorza Zachodniego, Warszawa 1973. 
Świechowski Z., Strzelno romańskie, Poznań 1998.
Świechowski Z., Sztuka na rozdrożu, w: Deresiewicz J., (red.), Pomorze Zachodnie, t. 1, Poznań 1949, s. 550-568.
Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990
Świechowski Z., W krainie hal i bazylik, w: Deresiewicz J., (red.), Pomorze Zachodnie, t. 1, Poznań 1949, s. 331-352.
Świechowski Z., Wczesne budownictwo ceglane w Polsce, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, I (1961), s. 83 nn.
Świechowski Z., Zabytki powiatu myśliborskiego, Biuletyn Historii Sztuki, XI (1949), s. 83 nn.
Świercz T., Klasztor cysterski w Bierzwniku (Marienwalde) - warsztat rzeźby ceramicznej, Zeszyty Bierzwnickie, 4 (2002), s. 45-66.
Świercz T., Tradycja i nowatorstwo założenia cysterskiego w Bierzwniku, w: Wyrwa A.M. (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej: materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998, Poznań 2000, s. 465-477.
Turek-Kwiatkowska L., (red.), Kołbacz - przeszłość i teraźniejszość, Szczecin 1979.
Tymicz R., Dawne jednostki miar stosowane na Pomorzu, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 25 (1977), s. 263 nn.
Tymieniecki K., Słowiańskie miasta Pomorza na tle dziejów wczesnego Średniowiecza, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 10 (1964), s. 265.
Vogler H.U., Biskup Otton z Bambergu i jego pierwsza wyprawa misyjna na pomorze w 1124 roku, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2004 r., Wołczkowo [2005]. s. 9-21.
Vogler H.U., Wizerunek Marii w kościele parafialnym w Trzebiatowie, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 154-162.
Wazińska M., Mosty nad Regalicą, Gryfiński kwartalnik historyczny, 5 (2003), s. 47-48. 
Wazińska M., Powiat Gryfiński na przestrzeni wieków, Gryfiński kwartalnik historyczny, 5 (2003), s. 71-83.
Wejman G., Kult św. Ottona na Pomorzu, w: Wejman G., (red.), Św. Otton z Bambergu - ewangelizator Pomorza, jego kult do czasów współczesnych, Szczecin 2004, s. 33-78. 
Wejman G., Miejsca kultu św. Ottona w diecezji kamieńskiej, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2005 r., Wołczkowo [2006], s. 21-30.
Wejman G., Organizacja kościelna Kamienia Pomorskiego w latach 1124-1544, Szczecin 1997.
Wesołowska S., Reakcja społeczeństwa pomorskiego na reformację, w: Łysiak W., (red.), Życie dawnych Pomorzan : materiały z konferencji, Bytów 20-21 października 2000, Bytów - Poznań 2001.
Wesołowska S., Reformacja rozpoczęła się w Trzebiatowie : Życie i działalność Jana Bugenhagena w pierwszej połowie XVI wieku, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura: materiały z konferencji, Trzebiatów, 26-27 maja 2000, Poznań 2000, s. 65-76.
Wesołowska S., Szkic do dziejów szkolnictwa w Trzebiatowie od XIV wieku do czasów współczesnych, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura: materiały z konferencji, Trzebiatów, 17-18 maja 2001, Poznań 2001, s. 79-98.
Wierucka M., Cześnin M., Trzęsacz - historia jednego kościoła, Szczecin 2004.
Wieś pomorska wczoraj i dziś : monografia wybranych wsi Pomorza Zachodniego, Szymski A.M., Rzeszotarska-Pałka M., Ignaczak-Felińska J., Pawłowski W., (oprac.), Szczecin 2006.
Wilgocki E., Badania archeologiczno-architektoniczne klasztorów cysterek na Pomorzu Zachodnim w drugiej Połowie XX w., w: Wyrwa A., Kiełbasa A., Swastek J., (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej: materiały z siódmej Międzynarodowej konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września 2002 r., Poznań 2004, s. 859-872.
Wilgocki E., Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne ziemi trzebiatowskiej, w: Kochanowska J., (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2003 r., Wołczkowo [2004], s. 13-25.
Wilgocki E., Sceny mitologiczne na romańskiej misie z Nowego Objezierza, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 189-202.
Wiliński S., Granitowe kościoły wiejskie w XII wieku w Wielkopolsce, Przegląd Zachodni, 8 (1952), s. 417 nn.
Wisłocki M., Protestanckie adaptacje ołtarzy średniowiecznych na Pomorzu w XVI i XVII wieku, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 42 (?), s.401 nn.
Wisłocki M., Przedstawienie świętych w ewangelickiej sztuce Pomorza XVI i XVII wieku, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 45 (1999), s. 521 nn.
Wisłocki M., Sztuka protestancka na Pomorzu 1535-1684, Szczecin 2005.
Wisłocki M., Średniowieczne dzieła sztuki w ewangelickich kościołach Pomorza w okresie nowożytnym, w: Glińska M., Kroman K., Makała R., (red.), Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004, s. 239-252.
Woźniak B., Mieszkowice, Wołczkowo 2003.
Wybranowski D., Książęta Pomorza Zachodniego na pieczęciach : wizerunek rycerski, Szczecin 1993.  
Wyrobisz A., Średniowieczne cegielnie w większych ośrodkach miejskich w Polsce, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 1, Kraków 1961.                        
Wyrwa A.M., Kształtowanie zakonu cystersów i rozwój jego sieci klasztornej na Pomorzu Zachodnim i w Nowej Marchii, Zeszyty Bierzwnickie, 4 (2002), s. 13-22.
Wyrwa A.M., Opactwa cysterskie na Pomorzu, Poznań 1999. 
Wyrwa A.M., Rozprzestrzenianie się cystersów w Europie zachodniej i na ziemiach polskich, w: Strzelczyk J., (red.), Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 1992, s. 25-54.
Zając M., Trzebiatów nad Regą : historia i zabytki, Szczecin 1991.
Zajdel L., Kołbacz na tle osadnictwa okolicy w okresie wczesnośredniowiecznym, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 4 (1958), s. 285 nn.
Zielke I., Drewniane sacrarium z Kołczewa, Materiały Zachodnio-Pomorskie, 4 (1958), s. 355 nn.
Ziółkowski M., Badania archeologiczno-architektoniczne klasztorów cysterek w Polsce, w: Wyrwa A.M. (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej: materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998,Poznań 2000, s. 549-564.
Żak P., Złoty wiek Trzebiatowa. Pozycja społeczna, gospodarcza i polityczna miasta w dawnym Księstwie pomorskim podczas rozdrobnienia feudalnego, w: Łysiak W., (red.), Trzebiatów - historia i kultura. Materiały z konferencji, Trzebiatów, 17-18 maja 2001, Poznań 2001, s. 27-40.
 
 
 

Odsłon: 22486
  
web tasarım ders notları online poker oyna ders notları rulet siteleri tipobet bahis siteleri Supertotobet Giris bahis siteleri